BB 104

เข้ามาแล้วสมัครสมาชิคไว้เลย !!~
มีอะไรจะเสนอโพสไว้ก็ได้ห้องคุย

บอกเพื่อนเรื่องบอร์ดนี้ด้วยมีคนไม่รู้อีกเยอะ

ศิษย์เบญจมบพิตร รุ่น ๑๐๔ สถาบันตระหง่านมากว่าร้อยปี


  ม.บูรพา นานาชาติ รับตรง

  boat26538
  boat26538
  หน้าใหม่
  หน้าใหม่

  จำนวนข้อความ : 6
  Points : 16
  ชื่อเสียง : 0
  Join date : 10/04/2010

  ม.บูรพา นานาชาติ รับตรง Empty ม.บูรพา นานาชาติ รับตรง

  ตั้งหัวข้อ by boat26538 on Sat Apr 10, 2010 11:39 pm

  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
  ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
  ณ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2553

  ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี (สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ทุกรายวิชา)
  1. Bachelor of Business Administration (B.B.A.) concentration o­n:
  1.1 Marketing
  1.2 Management
  1.3 Tourism and Hotel Management
  1.4 Management Information Systems
  1.5 Logistics Management
  2. Bachelor of Arts (B.A.)
  2.1 Communication Skills for Human Resource Development

  คุณสมบัติของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
  1. ผ่านการศึกษาในประเทศ
  1.1 กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  1.2 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  1.3 สำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ
  2.1 ผู้จบการศึกษาจากระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องสอบผ่านเกรด 12 โดยมี Diploma และใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา
  2.2 ผู้จบการศึกษาจากระบบของประเทศอังกฤษ ต้องสอบผ่าน GCE “O” Level, GGCSE หรือ IGCSE รวมอย่างน้อย 5 วิชาหลัก

  เกณฑ์การคัดเลือก
  สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติ

  จำนวนที่รับ
  รับจำนวนทั้งหมด 120 คน

  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
  2. ใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

  ขั้นตอนการสมัคร
  1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ "ใบสมัคร" หรือ http://buuic.buu.ac.th ติดต่อสอบถามที่ โทร 038-102650 อาจารย์ ชุติมา ทองดีเลิศ
  2. สมัครด้วยตนเอง
  2.1 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 พร้อมชำระค่าสมัคร จำนวน 200 บาท
  2.2 ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ทาง E-mail: buuic@buu.ac.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  3. สมัครทางไปรษณีย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  4. เงินค่าสมัครทั้งในกรณีสมัครด้วยตนเองและสมัครทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  วิทยาลัยนานาชาติจะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับใบสมัคร ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ http://buuic.buu.ac.th

  การรายงานตัว
  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม
  เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน-วันที่ 6 สิงหาคม 2553

  กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2553
  เปิดเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2553

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 490,000 บาท (โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา) รวมค่าหนังสือ ตำราตลอดหลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงเครือข่าย ศึกษาดูงาน กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต และประกันอุบัติเหตุ

  http://news.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=586

   เวลาขณะนี้ Thu Nov 14, 2019 11:28 am